3.png

INSPRAAK BINNEN HET WZC "HUIZE ZONNELIED"

De bewonersraad en familieraad

Binnen het WZC is er een bewonersraad. Alle bewoners kunnen zich steeds vrijwillig kandidaat stellen om in deze raad te zetelen. Deze kandidatuur kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren via alle deelnemende leden van de bewonersraad.

De bewonersraad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van de dagelijks verantwoordelijke van het huis, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het WZC betreffen.

Deze raad vergadert minimum 4 maal per jaar. Het tijdstip van de vergadering wordt aangekondigd via de berichtenborden en in het infokrantje van het WZC. Op iedere afdeling hangt een foto van de leden met vermelding van hun naam. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat, op eenvoudig verzoek, ter inzage ligt voor de bewoners bij de sociale dienst van het WZC.

De leden zelf krijgen een exemplaar van dit verslag samen met de agenda van de volgende bijeenkomst.

De familieraad is een bijeenkomst voor familieleden van dementerende bewoners. De familieraad heeft een adviserende, informerende en ondersteunende functie.

Deze familieraad werd opgericht om de betrokkenheid en inbreng van de dementerende bewoners en hun familie te verhogen. Een familieraad kan dus gezien worden als een 'spreekbuis' voor dementerende bewoners.

Een familieraad is te vergelijken met een bewonersraad maar daarin zetelen de minst zorgbehoevende bewoners.

Per dementerende bewoner kunnen er 2 familieleden/contactpersonen aanwezig zijn op de familieraad. Personeelsleden, met name het psycho-sociaal team, worden er ook vertegenwoordigd. De familieraad gaat 4 keer per jaar door.

Behandeling van suggesties en klachten

Het suggestieboek wordt bewaard op een vaste plaats op de receptie en kan op eenvoudig verzoek gevraagd en ingevuld worden. Iedere bewoner kan zijn suggesties, bemerkingen en reŽle klachten over alle facetten van het WZC schriftelijk formuleren of mondeling overmaken aan de algemeen directeur, Dhr. Bart Man, en de directeur zorg en logistiek, Mw. Nathalie Caron, van Huize Zonnelied. Hierbij is het belangrijk steeds duidelijk de naam van de bewoner en de datum te vermelden.

Wanneer een klacht wordt geuit, wordt een klachtenformulier ingevuld door de medewerker die de klacht ontvangt. Afhankelijk van de ernst van de klacht kan de medewerker zelf de klacht oplossen of doorgeven aan een verantwoordelijke. De klager krijgt onmiddellijk feedback over de aanpak van de klacht. Na bespreking met de klager wordt de klager ingelicht omtrent de timing van de actie m.b.t. de klacht. We stellen steeds voorop om klachten onmiddellijk aan te pakken. We streven er naar om klachten binnen de 10 werkdagen op te lossen. Indien dit niet binnen deze termijn lukt, moet er na deze periode nogmaals feedback zijn omtrent de verdere opvolging.

Bij klachten die geen oplossing hebben, krijgt de bewoner inzicht waarom op de klacht niet kon worden ingegaan.

Het register is ter inzage van de gebruikersraad en de toezichthoudende ambtenaren van de bevoegde overheden.

Ingeval van klachten omtrent "de rechten van de patiŽnt", met betrekking tot de verstrekte gezondheidszorgen, kan de betrokken bewoner of zijn vertegenwoordiger opteren voor een klachtenbehandeling zoals hiervoor beschreven.

De bewoner beschikt daarnaast tevens over de mogelijkheid om rechtstreeks de bevoegde overheidsdiensten hierover te informeren. Deze overheidsdiensten zijn :

de Woonzorglijn tel: 078 15.25.25

de Federale Ombudsdienst "rechten van de patiŽnt" tel: 02 524 85 20


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012